-20%
, ,

Η Πορεία προς τη Σωτηρία: Τα Ανθρωπολογικά Στοιχεία των Κοντακίων του Ρωμανού του Μελωδού


Συντελεστές: π. Alexandru Iorga, Συγγραφέας
Έτος Έκδοσης: 2017
Σελιδοποίηση: 316
Μέγεθος: 17 x 24
ISBN: 978-960-267-249-5

16.96 21.20

Ο χώρος απόκτησης των καρπών του λυτρωτικού έργου του Χριστού είναι κατεξοχήν η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι στην αντίληψη του Μελωδού ο χώρος στον οποίο ο άνθρωπος φτάνει στον προορισμό του˙ είναι ο μοναδικός τέτοιος χώρος, διότι μόνο στην Εκκλησία έχει την δυνατότητα ο άνθρωπος να ενωθεί με τον Χριστό.

Ο Μελωδός αγαπάει τον άνθρωπο και από αυτή την αγάπη του μιλάει, τον κατευθύνει στο σωστό δρόμο προς την σωτηρία του, του περιγράφει τις δυσκολίες του δρόμου, τις αιτίες αυτών, αλλά του δίνει πάντα χαρά μιλώντας για το πως, αν θέλει, ο Θεός τον βοηθάει. Τα κοντάκιά του ξυπνάνε συνειδήσεις και υψώνουν μάτια προς τον Θεό, ανοίγουν καρδιές ώστε να δέχονται τον Χριστό, ο Οποίος έρχεται να τις κατοικήσει και να βαδίσει με κάθε άνθρωπο στην πορεία προς στην σωτηρία του.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Πίνακας Περιεχομένων
ΠΡΌΛΌΓΌΣ ……………………………………………………………………………………… 13
ΚΕΦΑΛΑΙΌΝ Α΄
Τοῦ ταπεινοῦ Ρωμανοῦ ὕμνος
1. Ρωμανός ο Μελωδός και η ζωή του …………………………………………………17
2. Το έργο του Ρωμανού ……………………………………………………………………..28
3. Οι κριτικές εκδόσεις των κοντακίων ………………………………………………31
4. Σύγχρονες μεταφράσεις ………………………………………………………………….36
5. Η ιστορία της έρευνας ………………………………………………………………….41
ΚΕΦΑΛΑΙΌΝ Β΄
Ποῦ εἶ, Ἀδάμ;
1. Θεός, άνθρωπος και χρόνος ……………………………..47
2. Ο Αδάμ στα κοντάκια του Μελωδού ………………………53
3. Η δημιουργία του ανθρώπου …………………………….58
4. Ο Παράδεισος: πατρίδα ἣν εἶχεν ὁ προπάτωρ μου ……………..60
5. Η παράβαση της εντολής της νηστείας …………………….65
ΚΕΦΑΛΑΙΌΝ Γ΄
H ανθρωπολογία της Παλαιάς Διαθήκης και η χρήση της
στην Υμνολογία του αγίου Ρωμανού
1. Η σημασία του κειμένου της Παλαιάς Διαθήκης
για τα κοντάκια του αγίου Ρωμανού ……………………….81
2. Η χρήση της τυπολογίας από τον άγιο Ρωμανό ………………84
2.1 Τύποι του έργου του Χριστού …………………………..86
2.2 Τύποι της ενσάρκωσης και της Παρθένου Μαρίας …………..91
2.3 Άλλα τυπολογικά παραδείγματα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
3. Η προφητεία στα κοντάκια του αγίου Ρωμανού ………………96
4. Η ανθρωπότητα στην Παλαιά Διαθήκη …………………….98
4.1 Ἡ γῆ ἐπλήσθη ἀδικίας πολλῆς (40) ………………………..98
4.2 Ἰσχὺς οὖν ἦν ἡ πίστις σου (41) ……………………………105
4.3 Οἱ τῶν μελλόντων τύποι οὖ σύγγονοι δύο ὑπάρχουν (42) ……….110
4.4 Πάντα ἐφορᾷ τὸ ἀκοίμητον ὄμμα (43,44) …………………..111
4.5 Ὀλίγοις γὰρ δακρύοις δυσωπεῖταιφιλάνθρωπος (45) …………123
4.6 Ἐσμὲν γὰρ ἐν μέσῳ βορβόρου ὡς θυμίαμα (46) ……………….129
ΚΕΦΑΛΑΙΌΝ Δ΄
Ό Ιησούς Χριστός, ο ενσαρκωμένος Υιός του Θεού
1. Τα κύρια θεολογικά προβλήματα της εποχής
του αγίου Ρωμανού …………………………………….139
2. Η στάση του αγίου Ρωμανού …………………………….144
3. Ο άγιος Ρωμανός και οι κυριότερες αιρέσεις τις οποίες
αναφέρει στα κοντάκια του ……………………………..146
4. Η πραγματικότητα της θεότητας του Χριστού
στα κοντάκια του Ρωμανού ………………………………153
5. Η σχέση του Χριστού με τον Θεό Πατέρα ………………….158
6. Christus Medicus ……………………………………..166
ΚΕΦΑΛΑΙΌΝ Ε΄
Νέα πάντα δείκνυσιν ὁ τῆς Μαριὰμ γόνος Χριστός
1. Ο λαός του Ισραηλ και ἡμεῖς δὲ ἀντἐκείνου …………………179
2. Ο Νόμος και ο Χριστός ………………………………..185
3. Τὰ ἀρχαῖα παρῆλθεν˙ ἀνεκαίνισε γὰρ πᾶντα ………………….190
ΚΕΦΑΛΑΙΌ ΣΤ΄
Οὐ χωρίζομαι ὑμῶν˙ ἐγώ εἰμι μεθ’ ὑμῶν
1. Ο άνθρωπος και η Εκκλησία …………………………….197
2. Τα μέλη της Εκκλησίας ………………………………..199
2.1 Ο γάμος και ο μοναχισμός ……………………………..204
3. Η Λατρεία της Εκκλησίας ……………………………….211
4. Τα μυστήρια της Εκκλησίας ……………………………..215
4.1 Το μυστήριο του Βαπτίσματος …………………………..218
4.2 Η Θεία Ευχαριστία ……………………………………227
5. Οι αρετές ……………………………………………230
5.1 Η πίστη ……………………………………………235
5.2 Η μετάνοια …………………………………………239
ΚΕΦΑΛΑΙΌΝ Ζ΄
Ό νοητός κόσμος και η σωτηρία των ανθρώπων
1. O ρόλος των αγγέλων στα κοντάκια του αγίου Ρωμανού ………251
2. Τὴν ὁδὸν ἀποκλείσω τὴν ἐπὶ τὸν παράδεισον. O διάβολος
και οι φίλοι του ……………………………………….260
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ …………………………………………………………………………… 277
ΒΙΒΛΙΌΓΡΑΦΙΑ …………………………………………………………………………………289

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

There are no reviews yet.