-20%
,

Νικηφόρου Βλεμμύδου “Εκλογή Ψαλτηρίου”: Γραμματολογική και Λειτουργική Προσέγγιση


Συντελεστές: π. Γεώργιος Δ. Χειλάς, Συγγραφέας
Έτος Έκδοσης: 2018
Σελιδοποίηση: 291
Μέγεθος: 17 x 24
ISBN: 978-960-267-258-7

10.18 12.72

Σύγκριση

Ὁ Νικηφόρος Βλεμμύδης στ’ ἔργο του «Ἐκλογή Ψαλτηρίου», ἐπιχειρεῖ μία ἀνακατάταξη τῶν ΧΙΙΙ
στίχων τοῦ Ψαλτηρίου, με κύριο σκοπό να ἀποδώσει θεολογικῶς νοήματα και θέματα για
την ἐξυπηρέτηση τῶν λειτουργικῶν ἀναγκῶν τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ προσπάθειά του δεν εἶναι
να δημιουργήσει ἐξ ἀρχῆς κάποιους ὕμνους ἐμπνεόμενος ἀπό το Ψαλτήρι τοῦ Δαβίδ, ἀλλά
να ἀναδιατάξει το ὑπάρχον πολύτιμο και δοκιμασμένο λειτουργικῶς ὑλικό  τοῦ Ψαλτηρίου.
Ἐρρανιζόμενος τους στίχους διαφορετικῶν Ψαλμῶν δημιουργεῖ καινούργιες συνθέσεις
αὐτοτελῶν Ψαλμῶν με ἑνιαῖο περιεχόμενο, το ὁποῖο ἀνταποκρίνεται στον ἀφιερωματικό
τίτλο κάθε ἐκλογῆς. Οἱ ἐπιμέρους ἐκλογές ἀφοροῦν, στον κύκλο τῶν δεσποτικῶν και
θεομητορικῶν ἑορτῶν τοῦ ἔτους, κινητῶν και ἀκινήτων, καθώς και στις κατηγορίες τῶν
Ἁγίων: Ἀποστόλων, Μαρτύρων, Ἱεραρχῶν, Ὁσίων καὶ Ἀσωμάτων, με ἰδιαίτερες ἐκλογές
στις ἑορτες τοῦ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου. Ἡ νέα σύνθεση τοῦ Ψαλτηρίου ἀποτελεῖ μία
ῥωμαλέα προσπάθεια τοῦ Βλεμμύδη να ἀποδώσει στο Ψαλτήρι μία καινούρια πνευματική
δυναμική, παρόμοια με την δυναμική τῶν προτυπώσεων-προεικονίσεων τῶν γεγονότων τῆς
Παλαιᾶς Διαθήκης στα γεγονότα τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ και τῆς Ἐκκλησίας. Ἐπαναλαμβάνει
και ἀνακαλύπτει στίχους τοῦ Ψαλτηρίου, που προτυπώνουν και ἀποδίδουν θεολογικῶς
νοήματα τῶν μεγάλων γεγονότων τῆς θείας οἰκονομίας, που ἀφοροῦν την ζωή τοῦ Χριστοῦ
ἢ τῆς Θεοτόκου. Ἐπιπλέον μέσα στους στίχους τῶν Ψαλμῶν, με την μέθοδο τῆς άναγωγῆς,
ἀναγνωρίζει και κοινοποιεῖ στους πιστούς τις πράξεις, το ἦθος, το μαρτυρικό τέλος τῶν
Ἁγίων καὶ ἐν τέλει διαμορφώνει ἕνα συναξαριακό και ἁγιολογικό Ψαλτήριο.
Ὁ Βλεμμύδης δε διστάζει να ἐπαναλάβει ἤδη ἐπιλεγμένους στίχους τοῦ Ψαλτηρίου, ἀπό
τη λειτουργική πράξη τῆς Ἐκκλησίας στη θεία λατρεία. Ὁ ἐντοπισμός τῆς λειτουργικῆς
προελεύσεως τῶν στίχων σ’ ὅλες τις ἐκλογές τοῦ ἔργου, κατέδειξε την λειτουργική πρόθεση
τοῦ Βλεμμύδη για τη χρήση τῆς Ἐκλογῆς Ψαλτηρίου στη θεία λατρεία καθώς και την
πιστότητά του στη λειτουργικη παράδοση τῆς Ἐκκλησίας.
Ἡ εὐφυής ἀναδιάταξη τοῦ Ψαλτηρίου ἀπό τον Βλεμμύδη με το ἔργο τῆς Ἐκλογῆς, βρῆκε
πρόσφορο ἔδαφος, ἰδιαιτέρως στις μεγάλες σε χρονική διάρκεια ἀκολουθίες τοῦ μοναστικοῦ
τυπικοῦ, παρά την ἀσματική της προέλευση. Ἡ Ἐκλογή Ψαλτηρίου εἶναι ἀπό τα λειτουργικά
ἔργα τοῦ Βλεμμύδη, που ἔτυχε μεγάλης ἀποδοχῆς και χρήσεως, κυρίως στις μοναστηριακές
κοινότητες ἀλλά και στις ἐνορίες. Αὐτή, ἡ εὑρεῖα χρήση τοῦ ἔργου στη λειτουργική πράξη
προκάλεσε την πολλαπλή ἀντιγραφή του και την προσαρμογή του στις λατρευτικές ἀνάγκες
κάθε ἐκκλησισατικῆς κοινότητας.
Ἡ παροῦσα μελέτη δημιουργεῖ τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω διερεύνηση τῆς
ἐρμηνευτικῆς, λειτουργικῆς και ἁγιολογικῆς προσεγγίσεως τοῦ λειτουργικοῦ εἴδους τῶν
Ἐκλογῶν.

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

There are no reviews yet.