-20%
, ,

Η ΣΠΟΥΔΗ ΣΤΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ


ISBN13:9789602672150
Χρονολογία Έκδοσης: 30/4/2016
Συγγραφέας: Δήμητρα Α. Κούκουρα
Αριθμός σελίδων: 498
Διαστάσεις: 21×14
Μορφή προϊόντος: Χαρτόδετο
Θέμα: Χριστιανική Θεολογία
Κατάσταση έκδοσης: Διαθέσιμο
Αποστέλλεται κατά κανόνα εντός 24 ωρών σε όλη την Ελλάδα.

25.44 31.80

Σύγκριση

Εισαγωγικό σημείωμα

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελείται από δύο
Μέρη και ένα Επίμετρο.
Στο Α΄ Μέρος κρίθηκε απαραίτητο να γίνει αναφορά
στην εγκύκλιο παιδεία που αναπτύχθηκε τον 5ο αι.π.Χ.
στην Αθήνα για δύο λόγους: α) διότι σχετίζεται με την
παλαιότερη ονομασία του γνωστικού αντικειμένου ως
«Εγκυκλοπαιδεία της Θεολογίας» και β) διότι συνέβα-
λε σημαντικά στην καλλιέργεια της ανθρώπινης σκέψης,
στον διάλογο του Ευαγγελίου με τον πολιτιστικό περί-
γυρο της ελληνόφωνης Ανατολής και στην ανάπτυξη των
ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και των επιστημών στη Δύση
και στη συνέχεια σε ολόκληρο τον κόσμο.
Ακολούθως παρουσιάζονται και συγκρίνονται τα χα
ρακτηριστικά των δύο προσεγγίσεων του γνωστικού
μας αντικειμένου με τις παλαιότερες ονομασίες του,
«Εγκυκλοπαιδεία της Θεολογίας» και «Εισαγωγή στη
Θεολογία». Εξετάζονται οι διαχρονικές σημασίες του
όρου «Θεολογία» στην αρχαία ελληνική και τη χριστια-
νική γραμματεία. Αποτυπώνεται διαχρονικά η σπουδή
της Θεολογίας στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ελληνό-
φωνης Ανατολής και της λατινόφωνης Δύσης, η δημιουρ-
γία των πρώτων πανεπιστημίων στη Δύση με τις δομές
διοίκησης και λειτουργίας που διέπουν και τα σύγχρο-
να ΑΕΙ, η σπουδή της Θεολογίας στα νεώτερα χρόνια, η
αμφισβήτηση και η αποδοχή της ανάμεσα στις επιστή-
μες, οι θεολογικές σπουδές στην Ελλάδα και το μέλλον
της Θεολογίας στο σύγχρονο πανεπιστήμιο.
Στο Β΄ Μέρος παρατίθενται κείμενα σύγχρονου θεο
λογικού προβληματισμού από τη δεκαετία του 1960 και
εξής, που παραθέτουν τα χαρακτηριστικά της Ορθόδο
ξης Θεολογίας, τη σχέση της με την Εκκλησία, τη δυνα-
μική και στατική θεώρηση της πατερικής παράδοσης,
τις επιστημονικές μεθόδους και τον πολιτιστικό περί-
γυρο, μέσα στον οποίο καλλιεργείται η θεολογική σκέ
ψη, όπως επίσης και την ανάγκη της σύγχρονης μαρτυ
ρίας της χριστιανικής πίστης.
Στο Επίμετρο οι υποψήφιοι ερευνητές μπορούν να
ανεύρουν περιεκτικές οδηγίες για την εκπόνηση επι
στημονικών εργασιών: τον προσδιορισμό του θέματος,
τη μεθοδολογία, τη βιβλιογραφία, την αποδελτίωση και
την αξιολόγηση των ευρημάτων, τη σύνθεση, τη δομή, το
γλωσσικό ύφος, το σύστημα των παραπομπών, τον βι-
βλιογραφικό κατάλογο και τον πίνακα περιεχομένων.

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

There are no reviews yet.