-10%
, , ,

ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ


Ο φιλαναγνώστης ευρήσει έν δυνατή λεπτομερεία παν τό πρός μελέτην εύρυτέραν τής `Ιεράς ταύτης γής τού Αγιωνύμου “Ορους. ‘Επειδή άχρι τούδε ουδέν, ώς γιγνώσκομεν, συνετάχθη δοκίμιον έν τή καθ ήμάς `Ελληνίδι φωνή λεπτομερές ώς οίον τε περί τού Αγίου “Ορους, μιάς τών Ακροπόλεων αληθώς τής έλληνικής ‘Ορθοδοξίας, ήμεϊς οί ελάχιστοι, φόρον σεβασμού καί αφοσιώσεως άποτίοντες τώ Ιερώ ήμών τούτω Τόπω καί υπό πολλών τού καλού καί τής ενσεβείας φίλων κατά καιρούς παρατρννόμενοι, προέβημεν είς τήν σύνταξιν τής παρούσης πραγματείας, έστω καί ατελούς. Πρός τούτο σχομεν υπ’ όψει τούς περί ‘Αθω σνγγράψαντας παλαιούς τε καί νεωτέρονς, τά έν τοίς άρχείοις τών ιερών Μονών αποκείμενα έγγραφα καί χρυσόβουλλα, εφ’ όσον ήμΐν έπετράπη, καί δ τι &λλσ σχετικόν διευκρινίζον τά κατά τό `Αγιον “Ορος, άποκαλύπτον τήν μεγάλην αυτού θρησκεντικήν καί έθνικήν σημασίαν, άφηγονμενον λεπτομερώς τά κατά τής αυτονομίας αυτού καί τής έλληνικής υποστάσεως χαλκενόμενα καί τούς κινδύνους, ους διατρέχει κατά τούς τελευταίους τούτούς χρόνους.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ κ.κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ Δ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΩΣ ΠΑΣΧΑΛΗ ΑΝΔΡΟΥΔΗ

ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΚΟΣΜΑ ΜΟΝΑΧΟΥ ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΙΤΟΥ

52.47 58.30

Σύγκριση

Συγγραφέας: Ιερομόναχος Γεράσιμος Σμυρνάκης
Έτος Έκδοσης: 2022
Σελιδοποίηση: 763
Μέγεθος: 21×29
ISBN: 978-960-267-428-4

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

There are no reviews yet.